Thêm mới Tiết

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tiết >

Thêm mới Tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Tiết, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image260 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image261

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã tiết

Mã số tiết (bắt buộc nhập)

Tên tiết

Tên của tiết (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Nội dung diễn giải (nếu có)

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tham số tiết

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp

Cất

Lưu tài khoản mới

Hủy bỏ

Không lưu tài khoản mới

-       Nhập Mã tiết và Tên tiết.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu tham số tiết mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC