Điều chỉnh dự toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi > Điều chỉnh dự toán >

Điều chỉnh dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Lập và in chứng từ điều chỉnh dự toán của đơn vị.

image462

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày QĐ

Ngày của quyết định điều chỉnh dự toán

Số QĐ

Số quyết định điều chỉnh dự toán

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ điều chỉnh dự toán

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu điều chỉnh

Nguồn

Mã nguồn kinh phí của chỉ tiêu dự toán

Chương

Mã chương của chỉ tiêu dự toán

Khoản

Mã khoản của chỉ tiêu dự toán

Nhóm mục chi

Mã nhóm mục chi của chỉ tiêu hủy dự toán

Dự án

Dự án được giao dự toán

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ cho chỉ tiêu dự toán

Số được giao

Số tiền được giao ban đầu của chỉ tiêu dự toán (Thông tin này được tự động lấy từ chứng từ nhận dự toán. NSD không được phép sửa)

Số điều chỉnh

Số tiền được điều chỉnh

Số sau điều chỉnh

Số sau điều chỉnh = Số được giao + Số điều chỉnh (NSD không được phép sửa thông tin này)

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Cách thao tác

8 Thêm mới một chứng từ Điều chỉnh dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image463 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập ngày quyết định, số quyết định và diễn giải.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Khi NSD thêm mới một chứng từ điều chỉnh dự toán của năm nào, thông tin hạch toán của các chỉ tiêu đó sẽ tự động điền vào các cột Nguồn, Chương, Khoản, Nhóm mục chi, Dự án, TK Nợ và Số được giao. Để điều chỉnh chỉ tiêu dự toán nào, NSD nhập tên chỉ tiêu điều chỉnh đó vào dòng tương ứng của cột Chỉ tiêu, nhập số tiền điều chỉnh vào cột Số điều chỉnh, nhập mã thống kê mới vào cột Mã thống kê (nếu cần).

-       Sau khi NSD nhập Số điều chỉnh, hệ thống sẽ tự động tính toán và điền số tiền vào cột Số sau điều chỉnh.

-       Kích chuột vào biểu tượng image455 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

8 Sửa chứng từ Điều chỉnh dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image456 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image457 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image455 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Điều chỉnh dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image456 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image458 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image459 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image460 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC