Hoạt động tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD thiết lập danh sách các Hoạt động tài chính cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Ví dụ:

-       Hoạt động Sự nghiệp kinh tế gồm có: Chợ, Bến bãi,…

-       Hoạt động Thu hộ gồm có: Phòng chống bão lụt, Thu thuế,…

-       Hoạt động Chi hộ gồm có: Chi hộ tiền đền bù,…

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Hoạt động tài chính, xuất hiện màn hình Hoạt động tài chính gồm 02 phần:

      Cây Loại hoạt động: Hiển thị tất cả các loại hoạt động tài chính trong hệ thống theo hình cây.

      Màn hình danh sách: Danh sách các hoạt động tài chính với các thông tin như Mã hoạt động, Tên hoạt động và Loại hoạt động.

image309

Tại màn hình Hoạt động tài chính, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Hoạt động tài chính, Nhân bản, Sửa Hoạt động tài chính, Xoá Hoạt động tài chính, Nạp, và In. DanhmucHDTCIn


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC