Nhập khẩu Tiết

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tiết >

Nhập khẩu Tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Nhập khẩu cho phép nhập khẩu danh mục Tiết từ tệp đã xuất khẩu.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Tiết, nhấn nút <<Nhập khẩu>>, xuất hiện hộp hội thoại

image266

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Look in

Chọn đường dẫn lưu tệp xuất khẩu danh mục Tiết

File name

Tên tệp xuất khẩu danh mục Tiết

Files of type

Định dạng của tệp xuất khẩu danh mục Tiết (.xml)

Open

Thực hiện lưu tệp nhập khẩu danh mục Tiết

Cancel

Hủy bỏ việc xuất khẩu danh mục Tiết

-       Chọn đường dẫn tới nơi lưu tệp xuất khẩu danh mục Tiết.

-       Nhấn nút <<Open>> xuất hiện hộp hội thoại:

image267

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để kết thúc việc nhập khẩu danh mục tiết.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC