Phân hệ Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Phân hệ Tài sản cố định cho phép khai báo TSCĐ, ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh và tính hao mòn TSCĐ; theo dõi tình hình sử dụng TSCĐ trong quá trình sử dụng tại đơn vị.

8 Quy trình của phân hệ Tài sản cố định

image549

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Ghi tăng TSCĐ

image550

- Cho phép hạch toán chứng từ ghi tăng TSCĐ.

 

Ghi giảm

image551

- Cho phép ghi giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán.

- Ghi giảm TSCĐ do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ.

Điều chỉnh

image552

- Khi có quyết định của Nhà nước về việc đánh giá lại TSCĐ, đơn vị phải tiến hành kiểm kê, xác định số lượng, giá trị của từng loại TSCĐ và tiến hành điểu chỉnh lại TSCĐ theo đúng hướng dẫn của Nhà nước.

Tính hao mòn

image553

- Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hiện có do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách.

Sổ tài sản cố định

image554

- Xem và in Sổ tài sản cố định.

Khai báo Tài sản cố định

image555

- Đơn vị khai báo và theo dõi các TSCĐ trong danh sách TSCĐ của đơn vị đầu năm và phát sinh trong năm tài chính

Phòng/Ban

image556

- Khai báo và theo dõi danh sách các Phòng/Ban tại đơn vị.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC