Ngạch lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ >

Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 thiết lập sẵn danh sách Ngạch lương theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách ngạch lương này cho phù hợp yêu cầu quản lý thực tế của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Lương cán bộ\Ngạch lương xuất hiện màn hình danh sách ngạch lương gồm 3 cột sau:

      Mã ngạch lương: Mã của ngạch lương

      Tên ngạch lương: Tên của ngạch lương

      Ngừng theo dõi: Cho biết ngạch lương đang sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi

image294

Tại màn hình danh sách Ngạch lương, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Ngạch lương, Sửa Ngạch lương, Xóa Ngạch lương, In, Nạp.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC