Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo kho bạc\Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image202

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Số dư đầu kỳ

Cho phép nhập số dư tại kho bạc

Phát sinh tăng trong kỳ

Cho phép nhập phát sinh tăng trong kỳ tại kho bạc

Phát sinh giảm trong kỳ

Cho phép nhập phát sinh giảm trong kỳ tại kho bạc

Số dư cuối kỳ

Cho phép nhập số dư tại kho bạc

Mã tài khoản

Mã hiệu của tài khoản

Tên tài khoản

Tên của tài khoản

Bậc TK

Bậc của tài khoản

Trợ giúp

Hiển thị HELP trợ giúp hướng dẫn thao tác

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image177 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Nhập số liệu tại Kho bạc: Hệ thống cho phép NSD nhập số liệu tại Kho bạc vào trong chương trình bằng cách gõ trực tiếp vào các dòng như Số dư đầu kỳ, Phát sinh tăng trong kỳ, Phát sinh giảm trong kỳ, Số dư cuối kỳ.

-       Chọn in chi tiết từng tài khoản bằng cách tích vào ô vuông image163 bên trái mã tài khoản cần xem, hoặc chọn in tất cả các tài khoản trong danh sách bằng cách tích chọn vào ô vuông image163 Chọn tất/Bỏ tất.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC