Xuất khẩu ra chương trình QLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu ra chương trình QLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xuất khẩu các báo cáo tài chính để nhập khẩu vào hệ thống Quản lý ngân sách của Bộ Tài chính.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu ra chương trình QLNS, xuất hiện hộp hội thoại:

image124

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Chọn chương cần xuất khẩu

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo tài chính cần xuất khẩu

Năm

Chọn năm báo cáo tài chính cần xuất khẩu

Nơi lưu tệp

Chọn nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Xuất khẩu

Thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính ra chương trình Quản lý ngân sách

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xuất khẩu ra chương trình Quản lý ngân sách

-       Chọn Chương cần xuất khẩu báo cáo.

-       Chọn Kỳ báo cáo, năm báo cáo tài chính cần xuất khẩu.

-       Chọn đường dẫn tới nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu bằng cách nhấn vào nút image123 tại ô Nơi lưu tệp.

-       Nhấn nút <<Xuất khẩu>> để thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính ra chương trình Quản lý ngân sách.

-       Khi xuất hiện thông báo “Xuất khẩu dữ liệu thành công” thì nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc xuất khẩu.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC