Tài khoản ngầm định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu cho NSD.

Ví dụ:

-       Khi thêm mới một Phiếu thu tiền, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 111.

-       Khi thêm mới một Phiếu nộp tiền kho bạc, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 1121.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản ngầm định, xuất hiện màn hình Tài khoản ngầm định gồm 05 cột sau:

      Loại chứng từ: Loại chứng từ hạch toán của đơn vị.

      Nhóm TK nợ: Thiết lập nhóm tài khoản Nợ liên quan đến chứng từ hạch toán.

      TK nợ: Tài khoản ghi nợ khi hạch toán.

      Nhóm TK có: Thiết lập sẵn nhóm tài khoản Có liên quan đến chứng từ hạch toán.

      TK có: Tài khoản ghi có khi hạch toán.

image323

Tại màn hình Tài khoản ngầm định, NSD có thể thực hiện các chức năng: Sửa Tài khoản ngầm định, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC