Tạo dữ liệu kế toán một người dùng

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Chạy chương trình lần đầu > Tạo dữ liệu kế toán >

Tạo dữ liệu kế toán một người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

-       Vào menu Tệp\Tạo dữ liệu mới, xuất hiện hộp hội thoại:

image22

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tiếp tục

Sang bước đầu tiên của việc tạo Dữ liệu kế toán

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo Dữ liệu kế toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để bắt đầu bước đầu tiên của việc tạo Dữ liệu kế toán mới.

Hộp hội thoại Tạo Dữ liệu kế toán mới sẽ tự động xuất hiện khi NSD khởi động MISA Bamboo.NET 2015 lần đầu tiên sau khi cài đặt.

        Bước 1: Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán

image23

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tạo mới từ đầu

Tạo Dữ liệu kế toán mới hoàn toàn, không có số liệu mà chỉ có một số danh mục được thiết lập sẵn

Tạo mới từ dữ liệu năm trước

Tạo Dữ liệu kế toán mới trong đó chuyển toàn bộ danh mục và số dư của Dữ liệu kế toán năm trước sang

Tạo dữ liệu mẫu

Tạo Dữ liệu kế toán mẫu phục vụ mục đích học tập, tham khảo

Tiếp tục

Sang bước tiếp theo của việc tạo Dữ liệu kế toán

Trở lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo Dữ liệu kế toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn cách tạo Dữ liệu kế toán mong muốn.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>>, để chuyển sang bước tiếp theo của tạo dữ liệu kế toán

        Bước 2: Nhập thông tin về đơn vị

-       Trong trường hợp NSD chưa đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm, hộp hội thoại sẽ hiển thị như sau (Thông tin về đơn vị sẽ là thông tin của nhà cung cấp – Công ty Cổ phần MISA)

image24

-       Trong trường hợp NSD đã đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm, hộp hội thoại sẽ hiển thị như sau (Thông tin về đơn vị sẽ được lấy từ giấy phép sử dụng đã đăng ký)

image25

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đơn vị

Tên đơn vị sử dụng

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị sử dụng

Quận/Huyện

Quận/Huyện mà đơn vị sử dụng trực thuộc

Tỉnh/TP

Tỉnh/Thành phố mà đơn vị sử dụng trực thuộc

Điện thoại

Số điện thoại của đơn vị sử dụng

Fax

Số fax của đơn vị sử dụng

Mã đơn vị

Mã đơn vị sử dụng ngân sách

Tiếp tục

Sang bước tiếp theo của việc tạo Dữ liệu kế toán

Trở lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo Dữ liệu kế toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Điện thoại, Fax, Mã đơn vị (nếu cần).

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo của việc tạo Dữ liệu kế toán mới.

        Bước 3: Chọn ngày hạch toán

image26

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày bắt đầu hạch toán

Thông tin về ngày bắt đầu hạch toán (ngày tối thiểu trên chứng từ kế toán sẽ nhập vào chương trình)

Tiếp tục

Sang bước tiếp theo của việc tạo Dữ liệu kế toán

Trở lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo Dữ liệu kế toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn ngày bắt đầu hạch toán.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo của việc tạo Dữ liệu kế toán mới.

        Bước 4: Chọn nơi lưu Dữ liệu kế toán

-       Nếu ở bước 1, NSD chọn cách tạo Dữ liệu kế toán là Tạo mới từ đầu hoặc Tạo dữ liệu mẫu, màn hình bước 4 sẽ như sau:

image27

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dữ liệu kế toán mới

Thông tin về Dữ liệu kế toán sẽ tạo mới

Tên tệp dữ liệu

Tên của tệp Dữ liệu kế toán sẽ tạo mới (bắt buộc nhập)

Nơi lưu

Chọn nơi sẽ lưu tệp Dữ liệu kế toán mới (bắt buộc chọn)

Tiếp tục

Sang bước thực hiện tạo Dữ liệu kế toán

Trở lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo Dữ liệu kế toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Đặt tên Dữ liệu kế toán mới tại ô Tên tệp dữ liệu.

-       Chọn nơi lưu Dữ liệu kế toán mới bằng cách kích chuột vào biểu tượng image28 bên phải của ô Nơi lưu.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước thực hiện tạo Dữ liệu kế toán mới.

      Nếu ở bước 1, NSD chọn cách tạo Dữ liệu kế toán là Tạo mới từ dữ liệu năm trước, màn hình bước 4 sẽ như sau:

image29

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dữ liệu kế toán mới

Thông tin về Dữ liệu kế toán sẽ tạo mới

Tên tệp dữ liệu

Tên của tệp Dữ liệu kế toán sẽ tạo mới (bắt buộc nhập)

Nơi lưu

Chọn nơi sẽ lưu tệp Dữ liệu kế toán mới (bắt buộc chọn)

Dữ liệu kế toán năm trước

Thông tin về Dữ liệu kế toán năm trước làm cơ sở để tạo Dữ liệu kế toán mới

Tên tệp dữ liệu

Tên của tệp Dữ liệu kế toán năm trước làm cơ sở để tạo Dữ liệu kế toán mới (bắt buộc chọn)

Nơi lưu

Nơi lưu tệp Dữ liệu kế toán năm trước (Đường dẫn này sẽ tự động hiển thị sau khi NSD chọn Tên tệp dữ liệu)

Tiếp tục

Sang bước thực hiện tạo Dữ liệu kế toán

Trở lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo Dữ liệu kế toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Tại phần Dữ liệu kế toán mới, nhập thông tin về Dữ liệu kế toán sẽ tạo mới. (Chọn nơi lưu Dữ liệu kế toán mới bằng cách kích chuột vào biểu tượng image30 bên phải của ô Nơi lưu).

-       Tại phần Dữ liệu kế toán năm trước, chọn Dữ liệu kế toán của năm trước đó bằng cách kích chuột vào biểu tượng image30 bên phải của ô Tên tệp dữ liệu.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước thực hiện tạo Dữ liệu kế toán mới.

Tên Dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? : và dấu chấm, độ dài không quá 256 ký tự.

-       Thực hiện tạo Dữ liệu kế toán

image31

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thực hiện

Thực hiện tạo Dữ liệu kế toán với các thông tin vừa thiết lập

Trở lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo Dữ liệu kế toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhấn nút <<Thực hiện>>

-       Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút <<Kết thúc>> để hoàn tất việc tạo Dữ liệu kế toán mới.

image32

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC