Tham số in Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực); Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (Đặc thù Kon Tum; Ninh thuận, Quận 6)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực); Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (Đặc thù Kon Tum; Ninh thuận, Quận 6)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực); Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (Đặc thù Kon Tum); Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Ninh Thuận); Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Quận 6).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực) hoặc Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (Đặc thù Kon Tum) hoặc Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Ninh Thuận) hoặc Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (Quận 6).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image155

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Lấy số dư tài khoản 8192

Lấy DUNO tài khoản 8192

Lấy số dư tạm ứng kho bạc

Lấy Số tạm ứng (PSC TK 112 (Tạm ứng) – Số đã thanh toán tạm ứng (PSDU 8142, 8192) (Thanh toán tạm ứng kho bạc)

In tháng chỉnh lý quyết toán

Cho phép in số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán (là các chứng từ có Ngày hạch toán là 31/12/N nhưng có Ngày chứng từ thuộc Năm N+1

Lặp tiêu đề

Cho phép tùy chọn lặp lại các cột tiêu đề từ trang thứ 2 trở đi

Mẫu dự toán

Chọn mẫu dự toán chi nội dung kinh tế cần in

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn cách lấy số liệu chỉ tiêu phần B – Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc, bằng cách tích chọn Lấy số dư tài khoản 8192 hoặc Lấy số dư tạm ứng kho bạc.

-       In tháng chỉnh lý quyết toán: tích chọn trong trường hợp NSD muốn in số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán.

-       Lặp tiêu đề: tích chọn nếu NSD muốn từ trang thứ 2 trở đi báo cáo lặp lại tiêu đề.

-       Chọn Mẫu dự toán: NSD nhấn nút image139 ở ô Mẫu dự toán, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn mẫu dự toán chi (các mẫu dự toán chi đã được thiết lập tại Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT) thích hợp để in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC