Thông tin dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Thông tin dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Hiển thị các thông tin về dữ liệu kế toán đang mở, các thông tin này được thiết lập khi thực hiện thao tác tạo dữ liệu kế toán.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Thông tin dữ liệu.

image107

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dữ liệu kế toán

Thông tin về nơi lưu dữ liệu và phiên bản của dữ liệu kế toán hiện tại

Thông tin kế toán

Thông tin về Chế độ kế toán, Chế độ ghi sổ, Ngày bắt đầu và Ngày khóa sổ

Thông tin người dùng

Thông tin về NSD hiện tại

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC