Menu Danh mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Phần mềm thiết lập sẵn các danh mục về nhóm tài khoản, hệ thống tài khoản, mục lục ngân sách, vật tư, loại vật tư, tài sản cố định… Tuy nhiên NSD có thể thêm mới, sửa, xóa từ danh mục để phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của đơn vị.

Hệ thống danh mục bao gồm: Nhóm tài khoản, Hệ thống tài khoản, Mục lục ngân sách\Chương, Mục lục ngân sách\Mã cấp ngân sách,Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí, Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, Mục lục ngân sách\Loại khoản, Mục lục ngân sách\Nhóm mục chi, Mục lục ngân sách\Mục-Tiểu mục thu, Mục lục ngân sách\Mục-Tiểu mục chi, Tiết, Loại vật tư/CCDC, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Kho, Loại đối tượng, Danh sách đối tượng, Thôn xóm, Phòng ban, Loại tài sản cố định, Tài sản cố định, Loại hoạt động tài chính, Hoạt động tài chính, Khoản chi xã, Tài khoản Kho bạc, Quỹ tiền, Mã thống kê, Tài khoản kết chuyển, Tài khoản ngầm định, Định khoản tự động, Đơn vị trực thuộcChương trình mục tiêu.

image222

NSD không thể xoá những danh mục đã được sử dụng trong quá trình hạch toán.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC