Đổi mật khẩu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Đổi mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thay đổi mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu.

image701

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu hiện tại của người dùng

Mật khẩu mới

Mật khẩu mới của người dùng

Xác nhận lại mật khẩu

Xác nhận lại mật khẩu mới của người dùng

Đồng ý

Đồng ý thao tác thay đổi mật khẩu

Huỷ bỏ

Huỷ bỏ thao tác thay đổi mật khẩu

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

Cách thao tác

-       Nhập mật khẩu hiện tại của người dùng vào phần Mật khẩu hiện tại.

-       Nhập mật khẩu mới của người dùng vào phần Mật khẩu mới.

-       Nhập lại mật khẩu mới của người dùng vào phần Xác nhận lại mật khẩu.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ mật khẩu đã thay đổi.

Khi đặt mật khẩu, NSD cần phải chú ý mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC