Chuyển tài khoản hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hệ thống tài khoản >

Chuyển tài khoản hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Chuyển tài khoản hạch toán cho phép chuyển số dư ban đầu và các phát sinh từ tài khoản cũ sang tài khoản mới. Ví dụ: Trong quá trình làm việc NSD cần mở thêm tiết khoản cho TK 111 và chuyển toàn bộ số dư, phát sinh của TK 111 sang tài khoản mới là TK 1111. Khi đó, NSD chỉ cần thêm mới TK 1111 rồi thực hiện chức năng Chuyển tài khoản hạch toán là có thể chuyển nhanh chóng số liệu của TK 111 sang TK 1111 như mong muốn.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Hệ thống tài khoản, kích chọn tài khoản cần chuyển số liệu.

-       Kích chuột phải chọn “Chuyển tài khoản hạch toán”, xuất hiện hộp hội thoại:

image232

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài khoản cũ

Số tài khoản cần chuyển số liệu

Tài khoản mới

Số tài khoản mới sẽ nhận số liệu

Chuyển tất cả số dư đầu, chứng từ và danh mục

Tuỳ chọn chuyển tất cả số dư ban đầu, phát sinh trên chứng từ và những danh mục liên quan tới TK cũ sang TK mới

Chỉ chuyển số dư ban đầu

Tuỳ chọn chỉ chuyển số dư ban đầu của TK cũ sang TK mới

Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ

Tuỳ chọn chỉ chuyển những phát sinh trên chứng từ liên quan tới TK cũ sang TK mới

Có điều kiện thời gian

Tuỳ chọn có chuyển số liệu từ TK cũ sang TK mới theo điều kiện thời gian hay không. Tuỳ chọn này chỉ sáng lên khi NSD tích chọn “Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ”.

Chọn khoảng thời gian

Từ … Đến …

Chọn khoảng thời gian chuyển số liệu từ TK cũ sang TK mới. Thông tin này chỉ sáng lên khi NSD tích chọn “Có điều kiện thời gian”

Đồng ý

Thực hiện thao tác chuyển tài khoản hạch toán với các thông tin vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Không thực hiện thao tác chuyển tài khoản hạch toán

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn tài khoản sẽ nhận số dư và phát sinh tại ô “Tài khoản mới”.

-       Chọn cách chuyển từ TK cũ sang TK mới bằng cách tích chọn vào ô tương ứng. Nếu chọn “Chỉ chuyển hạch toán trên chứng từ”, tích chọn “Có điều kiện thời gian” nếu muốn xác định khoảng thời gian sẽ chuyển.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>, xuất hiện thông báo sau:

image233

-       Nhấn nút <<OK>>.

      Nếu NSD thực hiện chuyển từ TK tổng hợp sang TK chi tiết, sau khi hệ thống đã chuyển tài khoản hạch toán thành công sẽ xuất hiện thông báo:

image234

-       Nhấn nút <<OK>>, xuất hiện hộp hội thoại Bảo trì dữ liệu. Trên hộp hội thoại Bảo trì dữ liệu, nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện thao tác bảo trì DLKT và kết thúc quá trình chuyển tài khoản hạch toán.

      Nếu NSD thực hiện chuyển từ TK chi tiết sang TK tổng hợp, sau khi hệ thống đã chuyển tài khoản hạch toán thành công sẽ xuất hiện thông báo:

image235

-       Nhấn nút <<OK>>. Sau đó, xoá hết các tài khoản chi tiết rồi tiến hành bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC