Nhập năm tính hao mòn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tài sản cố định > Hao mòn TSCĐ >

Nhập năm tính hao mòn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn năm tính hao mòn cho TSCĐ.

Cách thao tác

-       Sau khi thêm mới chứng từ Hao mòn TSCĐ, xuất hiện hộp hội thoại:

image570

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm tính hao mòn

Thông tin về năm tính hao mòn

Đồng ý

Đồng ý tính hao mòn cho năm vừa chọn

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại và không tính hao mòn

-       Chọn năm tính hao mòn.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC