Thêm mới chỉ tiêu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT >

Thêm mới chỉ tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép thêm chỉ tiêu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image368

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã số

Mã số của chỉ tiêu

Tỷ lệ xã được hưởng

Tỷ lệ % xã hưởng chi tiết theo từng chỉ tiêu

Nội dung

Nội dung của chỉ tiêu

Thuộc chỉ tiêu

Thuộc chỉ tiêu lớn nào?

Tài khoản

Tài khoản hạch toán của chỉ tiêu

Số thứ tự

Số thứ tự của chỉ tiêu

Sắp xếp

Sắp xếp số thứ tự của chỉ tiêu

Sử dụng trong báo cáo TH thu NSX theo NDKT

Hiển thị chỉ tiêu trong Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Chuyển nguồn

Là chỉ tiêu Thu chuyển nguồn từ năm trước mang sang (nếu có)

Sử dụng trong bảng cân đối quyết toán NSX

Hiển thị chỉ tiêu trong Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Sử dụng trong báo cáo THQT thu NSX theo NDKT

Hiển thị chỉ tiêu trong Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp

Cộng chỉ tiêu con vào chỉ tiêu tổng hợp

Cho phép chỉ tiêu hiển thị đậm

Hiển thị chỉ tiêu đậm trên các báo cáo

Ẩn trên báo cáo

Ẩn/Hiển thị chỉ tiêu trên các báo cáo

Trợ giúp

Hiển thị HELP

Cất

Thêm mới chỉ tiêu với các thiết lập đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc thêm mới chỉ tiêu

-       NSD tiến hành thiết lập cho chỉ tiêu mới theo các thông tin trên hộp thoại.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC