Các tiện ích trong phần mềm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Các tiện ích trong phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Lọc dữ liệu

Chọn chứng từ in theo lô

Ẩn/Hiện mẫu chứng từ

Sửa mẫu

Tìm nhanh Đối tượng

Tìm nhanh Vật tư, CCDC

Tìm nhanh Khoản

Tìm nhanh Tiểu mục

Tìm nhanh Hoạt động tài chính

Tìm nhanh Chương

Xem số dư tài khoản

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC