Thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách > Ghi nhận chứng từ phát sinh > Cam kết chi > Dự toán giữ lại_2 >

Thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách thực hiện

- NSD vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán giữ lại thực hiện thêm mới Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi

clip0010

- NSD khai báo các thông tin cần thiết và bấm <<Cất>>.