Xoá nhật ký truy cập

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Nhật ký truy cập >

Xoá nhật ký truy cập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xoá nội dung nhật ký.

Cách thao tác

-       Chọn chức năng “Xoá” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image714

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Xoá tới ngày

Nhật ký truy cập từ trước cho tới ngày được chọn sẽ được xoá khỏi hệ thống

Đồng ý

Thực hiện chức năng xoá

Huỷ bỏ

Không thực hiện chức năng xoá

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn thời gian Xoá tới ngày.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc xoá nhật ký.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC