Dự toán chi theo mục lục ngân sách năm …

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi > Lập dự toán chi theo MLNS >

Dự toán chi theo mục lục ngân sách năm …

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image405

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Nhập chương của dự toán chi

Loại

Loại của dự toán chi

Khoản

Nhập khoản của dự toán chi

Mục

Nhập mục của dự toán chi

NSNN

Dự toán của ngân sách nhà nước

NSX

Dự toán của ngân sách xã

NSX đầu năm

Dự toán của ngân sách nhà nước đầu năm

NSX bổ sung

Lấy từ chứng từ Bổ sung dự toán chi theo MLNS (tại đây không nhập liệu được)

NSX điều chỉnh

Lấy từ chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS (tại đây không nhập liệu được)

NSX

Dự toán của ngân sách xã đầu năm

-       Nhập dự toán chi theo MLNS chi tiết theo Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục

-       Nhập dự toán chi ngân sách nhà nước được giao đầu năm.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

      In chứng từ, sổ sách và báo cáo

-       Xem và in bảng Dự toán chi theo mục lục ngân sách bằng cách nhấn nút image357 trên thanh công cụ của màn hình Dự toán chi theo mục lục ngân sách.

-       Xem và in các báo cáo có liên quan như Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã, Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS… bằng cách vào menu Tệp\Báo cáo.

Hiện tại hệ thống đang ngầm định chỉ nhập dự toán chi theo MLNS tới Tiểu Mục. Nếu đơn vị cần nhập chi tiết dự toán chi theo MLNS tới Nguồn kinh phí, vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn khác, tại phần Nhập dự toán chi theo MLNS đến, tích chọn Nguồn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC