Thêm mới Người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Thêm mới Người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới người dùng vào hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách người dùng, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, xuất hiện hộp hội thoại gồm 03 trang: Thông tin chung, Liên hệ và Cơ chế bảo mật.

1. Thông tin chung: Cho phép khai báo những thông tin phục vụ cho việc đăng nhập và sử dụng dữ liệu kế toán.

R12-2

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đăng nhập

Tên để người dùng đăng nhập vào hệ thống

Họ và đệm

Họ và tên đệm của người dùng

Tên

Tên của người dùng

Họ và tên

Họ và tên đầy đủ của người dùng

Chức danh

Chức danh của người dùng trong đơn vị

Diễn giải

Thông tin chi tiết về người dùng

Mật khẩu mới

Mật khẩu cấp cho người dùng để đăng nhập vào hệ thống

Xác nhận lại mật khẩu

Xác nhận mật khẩu cấp cho người dùng

Gửi mật khẩu

Gửi mật khẩu về địa chỉ email người dùng

Bỏ trống mật khẩu

Xác định mật khẩu cấp cho người dùng là trắng

Tổ chức

Tổ chức mà người dùng thuộc về

2. Liên hệ: Cho phép khai báo những thông tin dùng để liên lạc với người dùng.

R12-3

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Email

Địa chỉ email của người dùng

Website

Tên website của người dùng

Tel CQ

Số điện thoại cơ quan của người dùng

Mobile

Số điện thoại di động của người dùng

Tel NR

Số điện thoại nhà riêng của người dùng

Fax

Số fax của người dùng

Địa chỉ CQ

Địa chỉ cơ quan của người dùng

Địa chỉ NR

Địa chỉ nhà riêng của người dùng

Đổi

Cho phép cập nhật ảnh của người dùng

Loại bỏ

Cho phép loại bỏ ảnh của người dùng

 

3. Cơ chế bảo mật: Cho phép quản lý cơ chế bảo mật của việc đăng nhập vào hệ thống.

R12-4

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Sử dụng chứng thực của MISA

Đăng nhập vào hệ thống sử dụng chứng thực của MISA. Với chế độ này, người dùng sẽ đăng nhập bằng tên và mật khẩu do Quản trị hệ thống cung cấp (Có thể thay đổi mật khẩu bằng chức năng Đổi mật khẩu)

Sử dụng chứng thực của Windows

Đăng nhập vào hệ thống sử dụng chứng thực của Windows. Với chế độ này, người dùng có thể tận dụng cơ chế bảo mật của Windows để đăng nhập vào phần mềm. Người dùng sẽ không cần nhập tên và mật khẩu mà chỉ cần tích chuột vào ô “Sử dụng chứng thực Windows” của hộp hội thoại Đăng nhập.

Sử dụng chứng thực của MISA và Windows

Đăng nhập vào hệ thống sử dụng chứng thực của cả MISA và Windows

Ngừng hoạt động

Tùy chọn ngừng kích hoạt tài khoản người dùng

Đồng ý

Lưu người dùng mới

Hủy bỏ

Không lưu người dùng mới

-       Nhập Tên đăng nhập và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu người dùng mới.

Khi thêm mới một người dùng, phần mềm mặc định Cơ chế bảo mật của người dùng đó là Sử dụng chứng thực của MISA.

Khi nhập khẩu một người dùng từ hệ thống, phần mềm mặc định Cơ chế bảo mật của người dùng đó là Sử dụng chứng thực của Windows.

(nếu có).

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC