Mở DLKT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Mở DLKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD mở dữ liệu kế toán cần làm việc.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC