Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi >

Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Phần mềm MISA Bamboo.NET 2015 đã thiết lập sẵn hệ thống chỉ tiêu thu, chi theo NDKT và công thức theo Quyết định số 94/2005/TT-BTC. Với chức năng Tạo mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, NSD có thể sử dụng được ngay các mẫu này hoặc sửa đổi lại theo nhu cầu sử dụng tại đơn vị.

image364

Tại màn hình Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, NSD có thể thực hiện được các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, Sử dụng mẫu, Nhập khẩu, Xuất khẩu, In và Nạp.

8 Thêm

-       Kích chuột phải chọn “Thêm mẫu dự toán thu”, “Thêm mẫu dự toán chi” hoặc nhấn biểu tượng mũi tiên màu đen bên cạnh nút Thêm, chọn  “Thêm mẫu dự toán thu”, “Thêm mẫu dự toán chi”.

-       Thao tác thực hiện chi tiết tiếp theo xem tại Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế năm ...

8 Sửa

-       Tại màn hình danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, chọn mẫu dự toán thu (chi) cần sửa.

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ.

8 Xoá

-       Chọn mẫu dự toán cần xoá trên danh sách.

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 Sử dụng mẫu

      Nội dung

Cho phép chọn mẫu dự toán thu, chi theo nội dung kinh tế để sử dụng làm mẫu tổng hợp báo cáo tài chính.

      Cách thực hiện

-       Tại màn hình danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, chọn mẫu dự toán cần sử dùng làm mẫu tổng hợp báo cáo tài chính, nhấn nút <<Sử dụng mẫu>>, hệ thống sẽ tự động bôi đậm màu đen mẫu dự toán thu, chi theo nội dung kinh tế được chọn và tích chọn vào ô Mẫu tổng hợp báo cáo.

-       Ví dụ:

image410

8 Nhập khẩu

      Nội dung

Cho phép nhập khẩu mẫu dự toán thu, chi theo nội dung kinh tế.

      Cách thực hiện

-       Tại màn hình danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, tích chọn nút <<Nhập khẩu>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image411

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Look in

Chọn đường dẫn tới tệp mẫu dự toán chi cần nhập khẩu

File name

Tên tệp mẫu dự toán chi cần nhập khẩu

Files of type

Định dạng của tệp mẫu dự toán cần nhập khẩu

Open

Đồng ý chọn tệp mẫu dự toán cần nhập khẩu

Cancel

Hủy bỏ thao tác chọn tệp mẫu dự toán cần nhập khẩu

-       Chọn đường dẫn tới tệp mẫu dự toán cần nhập khẩu.

-       Nhấn nút <<Open>>.

-       Khi thông báo thành công xuất hiện nhấn nút <<OK>>.

image412

8 Xuất khẩu

      Nội dung

Cho phép xuất khẩu mẫu dự toán thu, chi theo nội dung kinh tế.

      Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, tích chọn mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế cần xuất khẩu, sau đó nhấn nút <<Xuất khẩu>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image413

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Save in

Chọn đường dẫn lưu tệp mẫu dự toán thu cần xuất khẩu

File name

Tên tệp mẫu dự toán thu cần xuất khẩu

Save as type

Định dạng của tệp mẫu dự toán cần xuất khẩu

Save

Đồng ý lưu tệp mẫu dự toán cần xuất khẩu

Cancel

Hủy bỏ thao tác lưu tệp mẫu dự toán cần xuất khẩu

-       Chọn đường dẫn lưu tệp mẫu dự toán cần xuất khẩu.

-       Nhấn nút <<Save>>.

-       Khi thông báo thành công xuất hiện nhấn nút <<OK>>.

image414

8 In

-       Để in danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC