Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế năm …

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi > Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT >

Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế năm …

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image415

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thêm

Chọn Thêm mới hoàn toàn hay Thêm từ chỉ tiêu thiết lập sẵn

Sửa

Cho phép sửa chỉ tiêu dự toán chi

Xóa

Cho phép xóa chỉ tiêu dự toán chi

Sắp xếp

Cho phép sắp xếp thứ tự chỉ tiêu dự toán chi

Lập công thức

Cho phép thiết lập công thức cho từng chỉ tiêu dự toán chi theo Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Tiết

Kiểm tra CT trùng

Cho phép kiểm tra giữa các chỉ tiêu dự toán chi có bị trùng công thức thiết lập không?

Nhập khẩu

Cho phép nhập khẩu mẫu dự toán vào MISA Bamboo.NET 2015

Xuất khẩu

Cho phép xuất khẩu mẫu dự toán từ MISA Bamboo.NET 2015

Thu gọn

Cho phép thu gọm các chỉ tiêu dự toán chi

Nạp

Cho phép làm tươi dữ liệu

In

Cho phép in công thức hoặc in danh sách các chỉ tiêu chi

Đóng

Đóng màn hình Mẫu dự toán chi theo NDKT

8 Tạo mẫu Dự toán chi theo nội dung kinh tế

Nội dung

Cho phép tạo mới hoặc tạo mẫu dự toán thu (chi) theo NDKT từ mẫu đã có từ trước.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, kích chọn mũi tên màu đen bên cạnh nút “Thêm”, chọn Thêm mẫu dự toán thu hoặc Thêm mẫu dự toán chi, xuất hiện hộp hội thoại: 03110602

image416

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm tạo mẫu dự toán thu theo NDKT

Tạo mẫu dự toán mới dựa vào mẫu dự toán năm

Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT dựa vào mẫu dự toán chi theo NDKT đã tạo từ năm trước đó

Đồng ý

Thực hiện tạo mẫu dự toán chi theo NDKT với các thông tin vừa chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc tạo mẫu dự toán chi theo NDKT

-       Chọn cách tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

+       Nếu tạo mới hoàn toàn thì chọn năm tạo mẫu tại ô Năm.

+       Nếu tạo mẫu từ mẫu dự toán đã có từ trước thì tích chọn “Tạo mẫu dự toán mới dựa vào mẫu dự toán năm”, sau đó nhấn vào image367, phần mềm sẽ xổ ra danh sách các mẫu dự toán đã có từ trước để NSD lựa chọn.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC