Thêm mới Tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hệ thống tài khoản >

Thêm mới Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới một tài khoản được sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Hệ thống tài khoản, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Tài khoản như hình sau:

image230

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Thông tin cơ bản về tài khoản mới

Số hiệu tài khoản

Mã số tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Tên tài khoản

Tên của tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Tài khoản tổng hợp

Tài khoản tổng hợp của tài khoản mới

Nhóm tài khoản

Nhóm của tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Loại tài khoản

Loại tài khoản của tài khoản mới (bắt buộc nhập)

Tính chất

Tính chất của tài khoản là Dư nợ, Dư có hay Lưỡng tính (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Giải thích chi tiết về tài khoản

Chi tiết theo

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại khoản... hay không

Nguồn

Xác định có theo dõi tài khoản chi tiết theo từng nguồn kinh phí hay không

Chương

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng Chương ngân sách hay không

Loại khoản

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng Loại khoản hay không

Mục và tiểu mục

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng Mục và tiểu mục hay không

Hoạt động

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng hoạt động tài chính hay không

Đối tượng

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng đối tượng hay không

Quỹ tiền

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng quỹ tiền hay không

Vật tư

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng vật tư hay không

TSCĐ

Xác định có theo dõi nhóm tài khoản chi tiết theo từng TSCĐ hay không

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tài khoản

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về tài khoản

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới của tài khoản

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Số hiệu tài khoản, Tên tài khoản và Tính chất.

-       Nhập Nhóm tài khoản và Loại tài khoản (thông tin này chỉ sáng lên khi NSD xoá thông tin ở ô nhập liệu Tài khoản tổng hợp).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu giữ các thông tin về tài khoản tạo mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC