Loại khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách >

Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập danh sách các loại khoản.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản, xuất hiện màn hình Loại khoản gồm 03 cột sau:

      Mã loại khoản: Mã số của loại khoản.

      Tên loại khoản: Tên của loại khoản.

      Sử dụng: Cho biết loại khoản hiện thời có được tích chọn “Được sử dụng cho đơn vị” hay không

image248

Tại màn hình Loại khoản, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Loại khoản, Sửa Loại khoản, Xoá Loại khoản, Sử dụng, Mở rộng, Thu gọn, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC