Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Khai báo tài khoản kho bạc để lấy thông tin về tài khoản kho bạc lên các chứng từ giao dịch liên quan như Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản, Giấy nộp tiền vào kho bạc, Uỷ nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi,…

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản Kho bạc, xuất hiện màn hình Tài khoản Kho bạc gồm 04 cột sau:

      Số tài khoản: Số tài khoản kho bạc.

      Tên Kho bạc: Tên của kho bạc.

      Địa chỉ: Địa chỉ của kho bạc.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản kho bạc.

image313

Tại màn hình Tài khoản Kho bạc, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Tài khoản Kho bạc, Sửa Tài khoản Kho bạc, Xoá Tài khoản Kho bạc, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC