Ghi sổ - Bỏ ghi sổ theo lô

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Ghi sổ - Bỏ ghi sổ theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt các chứng từ trong hệ thống.

Cách thao tác

-       Vào menu Hệ thống\Ghi sổ - Bỏ ghi sổ theo lô, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image687

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian của chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ (từ ngày... đến ngày...)

Thu chi tiền

Tuỳ chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ Thu chi tiền

Vật tư

Tuỳ chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ Vật tư

Tài sản cố định

Tuỳ chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ Tài sản cố định

Nghiệp vụ khác

Tuỳ chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ Nghiệp vụ khác

Chọn tất

Chọn tất 04 loại chứng từ trên

Ghi sổ

Thực hiện thao tác ghi sổ loại chứng từ được chọn

Bỏ ghi

Bỏ ghi sổ loại chứng từ được chọn

Kết quả

Hiển thị danh sách những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi sổ

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn khoảng thời gian của chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ.

-       Chọn loại chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ.

-       Nhấn nút <<Ghi sổ>> để ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

-       Nhấn nút <<Bỏ ghi>> để bỏ ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

-       Nhấn nút <<Kết quả>> để xem danh sách những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC