Tham số in Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Tài sản cố định\Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image184

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm

Chọn năm in báo cáo

Danh mục phương tiện đi lại và tài sản khác của cơ quan, đơn vị, tổ chức

Phần mềm tự động lấy lên thông tin

Hiện trạng bố trí sử dụng (Phục vụ chức danh có tiêu chuẩn, Phục vụ công tác chung, Phục vụ HĐ đặc thù, Sử dụng khác

Do NSD tích chọn

Tình hình sử dụng trong kỳ báo cáo (Số sản phẩm đã phục vụ (tính đến thời điểm báo cáo, Tổng số nguyên, nhiên vật liệu đã sử dụng (lít xăng) tính đến thời điểm in báo cáo), Ghi chú

Do NSD tự nhập liệu

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Lấy dữ liệu

Nhấn nút này để phần mềm lấy được những dữ liệu đã có sẵn

Cất giữ

Lưu giữ lại dữ liệu vừa nhập liệu tại Tham số báo cáo

Xem

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       NSD chọn năm xem báo cáo.

-       Sau đó nhấn nút <<Lấy số liệu>>, chương trình tự động lấy số liệu về Danh mục phương tiện đi lại và tài sản khác của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

-       Ngoài ra các thông tin khác NSD phải tự nhập liệu tại Tham số báo cáo.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu giữ thông tin vừa nhập.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC