Chọn Loại đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Danh sách đối tượng >

Chọn Loại đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng chọn loại đối tượng cho đối tượng hiện tại, ví dụ: Loại đối tượng Cán bộ xã, Hộ dân, Tổ chức pháp nhân,…

Cách thao tác

-       Trên hộp hội thoại Thêm mới hoặc Sửa Đối tượng, nhấn nút image283 bên phải ô Loại đối tượng, xuất hiện hộp hội thoại:

image284

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn

Chọn loại đối tượng cho đối tượng hiện tại

Tên loại

Tên của loại đối tượng

Diễn giải

Thông tin chi tiết về loại đối tượng

Thêm

Thêm nhanh loại đối tượng mới

Đồng ý

Đồng ý chọn loại đối tượng cho đối tượng hiện tại

Huỷ bỏ

Không thực hiện thao tác chọn loại đối tượng

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Tích chọn loại đối tượng thích hợp. Nếu chưa có loại đối tượng thích hợp trong danh sách, NSD có thể thêm nhanh loại đối tượng mới bằng cách nhấn nút <<Thêm>>.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện thao tác chọn loại đối tượng cho đối tượng hiện tại.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC