Đơn vị trực thuộc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Cho phép khai báo danh sách các đơn vị trực thuộc nhằm mục đích giúp đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp báo cáo tài chính được gửi từ các đơn vị dự toán cấp dưới.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đơn vị trực thuộc, xuất hiện màn hình Đơn vị trực thuộc gồm 04 cột sau:

      Mã đơn vị: Mã của đơn vị trực thuộc.

      Tên đơn vị: Tên của đơn vị trực thuộc.

      Cấp: Cấp của đơn vị trực thuộc.

      Diễn giải: Nội dụng diễn giải về đơn vị trực thuộc (nếu có).

image327

Tại màn hình Đơn vị trực thuộc, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Đơn vị trực thuộc

Sửa Đơn vị trực thuộc

Xoá Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm Đơn vị trực thuộc

Mở rộng

Thu gọn

Nạp

In

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC