Tham số in Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN; Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN hoặc Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image143

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

In tháng chỉnh lý quyết toán

Cho phép in số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán (là các chứng từ có Ngày hạch toán là 31/12/N nhưng có Ngày chứng từ thuộc Năm N+1

Lặp tiêu đề

Cho phép tùy chọn lặp lại các cột tiêu đề từ trang thứ 2 trở đi

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chọn tham số và tiếp tục thao tác xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       In tháng chỉnh lý quyết toán: tích chọn trong trường hợp NSD muốn in số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán.

-       Lặp tiêu đề: tích chọn nếu NSD muốn từ trang thứ 2 trở đi báo cáo lặp lại tiêu đề.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC