Hạch toán chi phí lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương >

Hạch toán chi phí lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD có thể hạch toán nhanh chóng và quản lý khoa học quá trình thanh toán và hạch toán lương trong đơn vị theo từng bảng lương.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Hạch toán chi phí lương, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan đến tiền lương.

      Màn hình danh sách: Danh sách các bảng lương với một số thông tin chính như Ngày HT, Số CT, Ngày CT, Diễn giải, Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image615

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Hạch toán chi phí lương. Để thêm mới chứng từ Hạch toán chi phí lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image335 trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Cho phép thêm mới nhanh một chứng từ Hạch toán chi phí lương có nội dung tương tự với chứng từ đã chọn. Để nhân bản, NSD chọn chứng từ Hạch toán chi phí lương cần nhân bản, kích chuột phải chọn “Nhân bản”, sau đó sửa đổi những thông tin nếu cần.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Sửa” hoặc kích chuột vào biểu tượng image446 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách bảng lương. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image448 trên thanh công cụ .

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn chứng từ cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image518 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn chứng từ cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image519 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách bảng lương. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC