Kiểm tra công thức trùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi > Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT >

Kiểm tra công thức trùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

Chức năng này cho phép kiểm tra công thức thiết lập trùng cho các chỉ tiêu trên mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích chọn nút <<Kiểm tra CT trùng>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image428

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chỉ tiêu trùng

Tên các chỉ tiêu bị trùng công thức

Chương

Chương bị trùng công thức

Loại

Loại bị trùng công thức

Khoản

Khoản bị trùng công thức

Mục

Mục bị trùng công thức

Tiểu mục

Tiểu mục bị trùng công thức

Tiết

Tiết bị trùng công thức

Dấu

Dấu (+) hoặc (-) thuộc công thức trùng

-       Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết chỉ tiêu nào trùng với chỉ tiêu nào trên màn hình Danh sách các chỉ tiêu trùng công thức.

-       Dựa vào đó NSD kiểm tra lại công thức đã thiết lập cho các chỉ tiêu chi này.

8 Nhập khẩu

Nội dung

Cho phép nhập khẩu mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích chọn nút <<Nhập khẩu>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image429

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Look in

Đường dẫn tới mẫu dự toán chi

File name

Tên tệp mẫu dự toán chi

Files of type

Định dạng của file mẫu dự toán chi (.xml)

Open

Chọn tệp mẫu dự toán chi

Cancel

Hủy bỏ thao tác nhập khẩu mẫu dự toán chi

-       Chọn đường dẫn tới tệp chứa mẫu dự toán chi cần nhập khẩu, nhấn nút <<Open>>, xuất hiện màn hình:

image412

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để kết thúc việc nhập khẩu mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

8 Xuất khẩu

Nội dung

Cho phép xuất khẩu mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

Quy trình thực hiện

-       Tại màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích chọn nút <<Xuất khẩu>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image430

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Save in

Đường dẫn lưu mẫu dự toán chi

File name

Tên tệp mẫu dự toán chi

Save as type

Định dạng của tệp mẫu dự toán chi (.xml)

Save

Save tệp mẫu dự toán chi

Cancel

Hủy bỏ thao tác xuất khẩu mẫu dự toán chi

-       Chọn đường dẫn lưu tệp mẫu dự toán chi xuất khẩu, nhấn nút <<Save>>, xuất hiện màn hình:

image414

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để kết thúc việc xuất khẩu mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC