Thêm mới Loại hoạt động tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại hoạt động tài chính >

Thêm mới Loại hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới loại hoạt động tài chính để tiện cho công tác quản lý hoạt động tài chính của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại hoạt động tài chính, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image307

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại

Mã số của Loại hoạt động tài chính (bắt buộc nhập)

Tên loại

Tên của Loại hoạt động tài chính (bắt buộc nhập)

Thuộc loại

Xác định Loại hoạt động tài chính tổng hợp

TK thu

Xác định những Hoạt động tài chính thuộc Loại hoạt động tài chính hiện thời sẽ hiển thị trong danh sách chọn ở cột “Hoạt động” của chứng từ với bút toán liên quan tới tài khoản thu được nhập liệu tại đây.

Ví dụ: Với Loại hoạt động tài chính là “Sự nghiệp kinh tế”, NSD nhập vào TK thu là 711 thì khi NSD hạch toán Nợ hoặc Có TK 711 thì chỉ những Hoạt động tài chính thuộc Loại hoạt động tài chính “Sự nghiệp kinh tế” mới hiển thị trong danh sách chọn ở cột “Hoạt động”.

TK chi

Xác định những Hoạt động tài chính thuộc Loại hoạt động tài chính hiện thời sẽ hiển thị trong danh sách chọn ở cột “Hoạt động” của chứng từ với bút toán liên quan tới tài khoản chi được nhập liệu tại đây.

Ví dụ: Với Loại hoạt động tài chính là “Sự nghiệp kinh tế”, NSD nhập vào TK chi là 811 thì khi NSD hạch toán Nợ hoặc Có TK 811 thì chỉ những Hoạt động tài chính thuộc Loại hoạt động tài chính “Sự nghiệp kinh tế” mới hiển thị trong danh sách chọn ở cột “Hoạt động”.

Diễn giải

Thông tin chi tiết về Loại hoạt động tài chính

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Loại hoạt động tài chính

Cất

Lưu các thông tin mới tạo về Loại hoạt động tài chính

Hủy bỏ

Không lưu giữ các thông tin vừa tạo mới về Loại hoạt động tài chính

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã loại, Tên loại và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin về Loại hoạt động tài chính.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC