Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD khai báo Mã thống kê nhằm mục đích thống kê nhanh chóng các chứng từ theo một tiêu thức thống kê đã được xây dựng.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Mã thống kê, xuất hiện màn hình Mã thống kê gồm 04 cột sau:

      Mã thống kê: Mã số thống kê theo chỉ tiêu kế toán.

      Tên mã thống kê: Tên của mã thống kê.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết có liên quan đến mã thống kê.

      Ngừng theo dõi: Cho biết mã thống kê đang được sử dụng hay đã ngừng theo dõi.

image319

Tại màn hình Mã thống kê, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Mã thống kê, Sửa Mã thống kê, Xoá Mã thống kê, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC