Dự toán thu theo NDKT năm …

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu > Dự toán thu đầu năm theo NDKT >

Dự toán thu theo NDKT năm …

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Nội dung

MISA Bamboo.NET 2015 cho phép NSD lập dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế, hoặc tự động tính dự toán chi theo nội dung kinh tế từ dự toán thu theo mục lục ngân sách đã thiết lập.

Quy trình thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Dự toán thu theo NDKT, tại màn hình Dự toán thu theo nội dung kinh tế, kích đúp chuột vào Dự toán thu theo NDKT năm … cần nhập, hiển thị màn hình:

image396

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu dự toán thu theo nội dung kinh tế

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu dự toán thu theo nội dung kinh tế

Ngân sách nhà nước

Số dự toán đầu năm của Ngân sách nhà nước

Tỉ lệ xã được hưởng (%)

Số tỷ lệ phần trăm Ngân sách xã được hưởng từ Ngân sách nhà nước (Tỷ lệ này không cho phép nhập tại đây, mà tự động lấy theo mẫu dự toán thu theo NDKT người sử dụng đã thiết lập tại Nghiệp vụ\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT)

Ngân sách xã

Số dự toán đầu năm của Ngân sách xã

8 Lập dự toán thu theo nội dung kinh tế theo cách nhập chi tiết từng chỉ tiêu

-       NSD nhập dự toán thu chi tiết theo từng chỉ tiêu kinh tế tại cột Ngân sách nhà nước, dựa vào tỷ lệ phần trăm (%) xã được hưởng đã thiết lập tại Nghiệp vụ\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT, hệ thống sẽ tự động tính ra số liệu tại cột Ngân sách xã.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

8 Lập dự toán thu theo nội dung kinh tế dựa vào Dự toán thu theo mục lục ngân sách đã lập

-       Trong trường hợp NSD đã lập Dự toán thu theo MLNS, NSD chỉ cần nhấn nút <<Tính dự toán>>, hệ thống sẽ dựa vào công thức đã được thiết lập tại phần Nghiệp vụ\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT, tự động sinh ra số dự toán thu theo nội dung kinh tế tương ứng chi tiết theo từng chỉ tiêu.

NSD lưu ý: tại chức năng Tạo mới mẫu dự toán thu theo NDKT, NSD đã tạo mẫu dự toán thu theo NDKT năm nào thì tại form Dự toán thu đầu năm theo NDKT sẽ hiện thị đúng năm đó.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC