Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

MISA Bamboo.NET 2015 đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển.

Ví dụ:

Kết chuyển cuối năm:

-       Kết chuyển thu ngân sách năm nay sang thu ngân sách năm trước (TK 7142, 7192 sang TK 7141, 7191)

-       Kết chuyển chi ngân sách năm nay sang chi ngân sách năm trước (TK 8142, 8192 sang TK 8141, 8191)

NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản kết chuyển, xuất hiện màn hình Tài khoản kết chuyển gồm 02 phần sau:

      Cây Loại tài khoản kết chuyển: Danh sách các loại nghiệp vụ có liên quan đến tài khoản kết chuyển theo hình cây.

      Màn hình danh sách: Danh sách các nghiệp vụ kết chuyển tài khoản với các thông tin như Mã kết chuyển, Kết chuyển từ, Kết chuyển đến, Bên kết chuyển và Loại nghiệp vụ.

image321

Tại màn hình Tài khoản kết chuyển, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Tài khoản kết chuyển, Sửa Tài khoản kết chuyển, Xoá Tài khoản kết chuyển, Nạp, và In. DanhmucTKKCIn

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC