Sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Thanh toán thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm >

Sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép tạo chứng từ thanh toán bảo hiểm với các cơ quan chức năng.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm, NSD đã tích chọn mục Thanh toán bảo hiểm và kích chọn nút <<Thanh toán>>, xuất hiện màn hình hộp hội thoại Sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm.

image628

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị nhận

Thông tin về đơn vị nhận tiền đóng bảo hiểm, công đoàn phí của đơn vị

Tên

Tên của đơn vị nhận tiền đóng bảo hiểm, công đoàn phí của đơn vị

Diễn giải

Thông tin diễn giải cho chứng từ thanh toán bảo hiểm

Ngày

Ngày chứng từ thanh toán bảo hiểm

Số

Số chứng từ thanh toán bảo hiểm

Chuyển khoản

Chọn phương thức thanh toán bảo hiểm cho cơ quan chức năng bằng Chuyển khoản

Tiền mặt

Chọn phương thức thanh toán bảo hiểm cho cơ quan chức năng bằng Tiền mặt

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán tương thích với phương thức thanh toán bảo hiểm mà NSD đã chọn

Tài khoản phải nộp

Tài khoản phải nộp bảo hiểm

Tên khoản phải nộp

Tên tài khoản phải nộp bảo hiểm

Số còn phải nộp

Số tiền thanh toán bảo hiểm đơn vị còn phải nộp

Số nộp lần này

Số tiền thanh toán bảo hiểm đơn vị nộp lần này

Đồng ý

Đồng ý và tiếp tục

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập tên cơ quan nhận tiền thanh toán bảo hiểm của đơn vị vào mục Tên của phần Đơn vị nhận. Nhập thông tin Diễn giải(nếu có).

-       Hệ thống tự động sinh ngày chứng từ thanh toán bảo hiểm và số chứng từ. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi ngày chứng từ bằng cách nhấn nút image626 ở ô Ngày và chọn ngày mong muốn.

-       Chọn phương thức thanh toán

-       Nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì NSD tích chọn Chuyển khoản, sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để sinh chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

-       Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì NSD tích chọn Tiền mặt, sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để sinh Phiếu chi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC