Kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD khai báo danh sách các kho quản lý vật tư hay CCDC chi tiết.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Kho, xuất hiện màn hình Kho gồm 04 cột sau:

      Mã kho: Mã của kho vật tư/CCDC.

      Tên kho: Tên của kho vật tư/CCDC.

      Ghi chú: Thông tin cần chú ý về kho vật tư/CCDC.

      Tài khoản: Thông tin về tài khoản quản lý kho.

image277

Tại màn hình Kho, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Kho, Sửa Kho, Xoá Kho, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC