Chuyển đổi Chương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Chuyển đổi Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chuyển đổi số liệu Chương từ giá trị cũ sang một giá trị mới.

Cách thao tác

-       Đăng nhập vào dữ liệu kế toán cần chuyển đổi Chương.

-       Vào menu Tệp\Chuyển đổi Chương, hiển thị màn hình:

image112

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Giá trị cũ

Chi tiết giá trị Chương cũ

Mã chương

Mã của giá trị chương cũ

Tên chương

Tên của giá trị chương cũ

Giá trị mới

Chi tiết giá trị Chương mới

Mã chương

Mã của giá trị chương mới

Tên chương

Tên của giá trị chương mới

Trợ giúp

Hiển thị HELP hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý chuyển đổi chương

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác Chuyển đổi chương

-       Tại phần Giá trị cũ

+       Cột Mã chương: chọn mã chương cần chuyển đổi

+       Sau đó tại cột Chọn: tích chọn chương cần chuyển đổi hoặc nếu muốn chuyển đổi tất thì tích chọn Chọn tất/Bỏ tất.

-       Tại phần Giá trị mới

+       Chọn Mã chương chuyển đôỉ.

+       Tên chương sẽ tự động hiển thị khi chọn Mã chương.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>, chương trình hiển thị thông báo:

image113

-       Nhấn nút <<Có>> tiếp tục hiển thị thông báo:

image114

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để kết thúc việc thực hiện Chuyển đổi Chương.

-       Sau đó chạy chức năng Bảo trì dữ liệu.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC