Hao mòn TSCĐ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tài sản cố định > Hao mòn TSCĐ >

Hao mòn TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Tự động tính hao mòn TSCĐ đối với tất cả các TSCĐ đã được khai báo trong danh mục Tài sản cố định với trạng thái hiện nay là Đang dùng và tính khấu hao.

image571

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm tính KH

Hiển thị năm tính hao mòn tài sản

Diễn giải

Nội dung của chứng từ hao mòn TSCĐ

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu Khấu hao TSCĐ)

Tài sản

Hiển thị mã tài sản tính hao mòn

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ tính hao mòn

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ tính hao mòn

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ hao mòn

Số tiền

Số tiền khấu hao năm

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Đối tượng

Đối tượng của phiếu hao mòn TSCĐ

Quỹ tiền

Hiển thị thông tin về quỹ tiền

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ tương ứng

Hoạt động

Chọn hoạt động tương ứng

Cách thao tác

8 Thêm mới một chứng từ Hao mòn TSCĐ

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại Nhập năm tính hao mòn. Chọn năm tính hao mòn rồi nhấn nút <<Đồng ý>>. (Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này)

-       Nhập vào các thông tin cần thiết trên chứng từ khấu hao.

-       Nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ khấu hao.

8 Sửa phiếu Hao mòn TSCĐ

-       Nhấn nút “Bỏ ghi” để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Nhấn nút “Sửa” để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin vừa sửa.

8 Xoá phiếu Hao mòn TSCĐ

-       Nhấn nút “Bỏ ghi” để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Nhấn nút “Xoá” để xoá chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

      In chứng từ hiện thời:

-       Nhấn nút “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” rồi chọn In chứng từ hiện thời.

      In mở rộng:

-       Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” xuất hiện hộp hội thoại sau:

image572

-       Chọn chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh Đối tượng, Kho, Vật tư,… hoặc để nhập số dư ban đầu cho tài khoản ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, nhấn nút “Tiện ích” rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

image469

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC