Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép xuất khẩu các báo cáo tài chính để nhập khẩu vào hệ thống Sở tài chính Hải Dương.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu\Xuất khẩu ra chương trình STC Hải Dương, xuất hiện hộp hội thoại:

image125

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ xuất khẩu

Chọn kỳ báo cáo tài chính cần xuất khẩu

Nơi lưu tệp

Chọn nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu

Trợ giúp

Hiển thị file Trợ giúp

Xuất khẩu

Thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính ra chương trình Sở tài chính Hải Dương

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xuất khẩu ra chương trình Sở tài chính Hải Dương

-       Chọn Kỳ xuất khẩu báo cáo cần xuất khẩu.

-       Chọn đường dẫn tới nơi lưu tệp dữ liệu xuất khẩu bằng cách nhấn vào nút image123 tại ô Nơi lưu tệp.

-       Nhấn nút <<Xuất khẩu>> để thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính ra chương trình Sở tài chính Hải Dương.

-       Khi xuất hiện thông báo “Xuất khẩu dữ liệu thành công” thì nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc xuất khẩu

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC