Phòng ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Phòng ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập danh sách toàn bộ các phòng ban quản lý cán bộ trong đơn vị. Danh sách phòng ban được sử dụng cho công việc tính lương cán bộ, theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Phòng ban, xuất hiện màn hình Phòng ban gồm 03 cột sau:

      Mã phòng: Mã của phòng ban.

      Tên phòng: Tên phòng ban.

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về phòng ban.

image298

Tại màn hình Phòng ban, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Phòng ban, Sửa Phòng ban, Xoá Phòng ban, Mở rộng, Thu gọn, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC