Phân hệ Lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Phân hệ Lương hỗ trợ công tác kế toán tiền lương tại đơn vị: lập bảng thanh toán tiền lương, tự động ghi sổ kế toán các khoản lương, tự động lập bảng kê BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân,...

8 Quy trình của phân hệ Lương

image573

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Lập bảng lương

image574

- Cuối tháng, kế toán thực hiện lập bảng lương cho các cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Một tháng đơn vị có thể lập được nhiều bảng lương.

Hạch toán chi phí lương

image575

- Phản ánh tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phải nộp tính vào chi phí của đơn vị.

Trả lương

image576

- Theo dõi, quản lý danh sách cán bộ, nhân viên đã trả lương và chưa trả lương.

Thanh toán thuế, bảo hiểm

image577

- Đơn vị chuyển tiền nộp kinh phí công đoàn, nộp BHXH, BHYT, BHTN hoặc nộp thuế thu nhập cá nhân bằng tiền mặt, tiền gửi.

Bảng quyết toán lương, thuế, bảo hiểm

image578

- Xem và in Bảng quyết toán lương theo từng Phòng/Ban.

Phòng/Ban

image579

- Khai báo và theo dõi danh sách các Phòng/Ban tại đơn vị.

Cán bộ

image580

- Khai báo danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị liên quan đến việc thanh toán tiền lương của đơn vị.

Biểu thuế thu nhập

image581

- Theo dõi biểu thuế suất tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC