Tổng hợp chứng từ cùng loại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tổng hợp >

Tổng hợp chứng từ cùng loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nghiệp vụ khác\Tổng hợp chứng từ cùng loại, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ.

      Màn hình danh sách: Danh sách các bảng lương với một số thông tin chính như Số chứng từ, Ngày chứng từ, Diễn giải, Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image654

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. Để thêm mới Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image335 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem” hoặc kích chuột vào biểu tượng image655 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách bảng lương. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image448 trên thanh công cụ.

-       Hạch toán: Cho phép sinh nhanh chứng từ hạch toán chi phí lương từ bảng lương được chọn.

-       In: Cho phép in danh sách bảng lương. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC