Phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ cho phép khai báo Vật tư, Công cụ dụng cụ, lập các chứng từ liên quan tới Vật tư, Công cụ dụng cụ như Nhập kho, Xuất kho, Phiếu ghi tăng CCDC, Phiếu ghi giảm CCDC.

8 Quy trình của phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ

image524

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Nhập kho

image525

- Thu ngân sách bằng hiện vật nhập kho.

- Nhập kho vật liệu mua ngoài.

Xuất kho

image526

- Xuất vật liệu sử dụng cho công trình.

 

Ghi tăng CCDC

image527

- Giá trị CCDC tăng do xuất ra để sử dụng.

Ghi giảm CCDC

image528

- Giá trị CCDC lâu bền giảm do báo hỏng, mất và các nguyên nhân khác.

Báo cáo tồn kho

image529

- Xem và in Báo cáo tồn kho.

Sổ theo dõi CCDC

image530

- Xem và in Báo cáo tình hình tăng, giảm CCDC.

Vật tư

image531

- Khai báo và theo dõi danh mục Vật tư tại đơn vị

CCDC

image532

- Khai báo và theo dõi danh mục công cụ, dụng cụ tại đơn vị

Kho

image533

- Khai báo và theo dõi danh mục kho vật tư, công cụ dụng cụ của đơn vị.

Đối tượng

image492

- Khai báo danh mục Đối tượng liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Cán bộ

image534

- Khai báo danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Phòng/Ban

image535

- Khai báo và theo dõi danh sách các Phòng/Ban tại đơn vị.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC