Phân hệ Tổng hợp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Phân hệ Tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Phân hệ Nghiệp vụ khác cho phép thực hiện các nghiệp vụ kết chuyển như: Kết chuyển số dư cuối năm, Kết chuyên số dư đầu năm, Kết dư ngân sách, … Đồng thời cho phép lập bảng Tổng hợp chứng từ cùng loại, Chứng từ ghi sổ, quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến các chứng từ không thuộc các phân hệ khác.

8 Quy trình phân hệ Nghiệp vụ khác

image630

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Chứng từ nghiệp vụ khác

image631

- Kế toán thực hiện Kết chuyển số dư cuối năm.

- Kế toán thực hiện Quyết toán số dư đầu năm.

- Kế toán thực hiện Kết chuyển sự nghiệp.

Tổng hợp chứng từ cùng loại

image632

- Đối với các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh thường xuyên, có nội dung kinh tế giống nhau kế toán có thể tiến hành lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Chứng từ ghi sổ

image633

- Kế toán tại đơn vị hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào chứng từ đã được kiểm tra hoặc căn cứ vào Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại sẽ tiến hành lập Chứng từ ghi sổ.

Sổ cái

image634

- Xem và in Sổ cái.

Khóa sổ/Bỏ khóa sổ

image635

- Định kỳ hoặc cuối năm sau khi hoàn thiện chứng từ sổ sách, để hạn chế việc chỉnh sửa từ các nhân tố khác, kế toán sẽ thực hiện Khóa sổ kỳ kế toán.

Hệ thống tài khoản

image636

- Đơn vị thiết lập hệ thống tài khoản sử dụng cho đơn vị.

Tài khoản kết chuyển

image637

- Đơn vị thiết lập các cặp tài khoản kết chuyển như: kết chuyển cuối năm từ TK 7142 sang TK 7141; kết dư ngân sách từ TK 914 sang TK 7142,…

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC