Bổ sung dự toán chi theo MLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán chi >

Bổ sung dự toán chi theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image406

Tại màn hình danh sách Bổ sung dự toán chi theo MLNS, NSD có thể thực hiện được các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, In và Nạp.

8 Thêm

-       Kích chuột phải chọn “Thêm” hoặc nhấn biểu tượng image354 trên thanh công cụ.

-       Thao tác thực hiện chi tiết tiếp theo xem tạo Bổ sung dự toán chi theo MLNS.

8 Sửa

-       Chọn chứng từ Bổ sung dự toán chi cần sửa trên danh sách.

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ để sửa đổi các chỉ tiêu trên dự toán chi theo mục lục ngân sách

8 Xoá

-       Chọn chứng từ Bổ sung dự toán chi cần xoá trên danh sách.

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

-       Để in danh sách chứng từ Bổ dung dự toán chi theo MLNS, nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về chứng từ Bổ sung dự toán chi theo MLNS, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC